Skip links

.The DigitalCompetenceExam

TDCE – Egzamin Kompetencji Cyfrowych

Naszym celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności społeczeństwa w zakresie wykorzystania kompetencji cyfrowych w dzisiejszym świecie.

.Walidacja i certyfikacja
kompetencji cyfrowych

Egzamin The Digital Competence Exam (TDCE) umożliwia walidację efektów uczenia się związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podstawowego oprogramowania komputerowego w życiu codziennym przez każdego obywatela. Poszczególne moduły egzaminacyjne i certyfikaty TDCE wpisują się w określone obszary tematyczne Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP 2.2.

Informacja i obsługa danych

Komunikacja i współpraca

Tworzenie treści cyfrowych

Bezpieczeństwo

Rozwiązywanie problemów

.Poznaj egzaminy TDCE

Dowiedz się więcej o ofercie walidacji kompetencji cyfrowych w ramach certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE).

01

CUK-PP (ZSK)

Egzamin prowadzący do nabycia kwalifikacji wolnorynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" funkcjonującej w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (poziom PRK2).

02

TDCE Basic

Zestaw egzaminów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem poszczególnych obszarów obsługi komputera, Internetu oraz podstawowego oprogramowania.

Proces nabywania wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych sprawdzanych podczas walidacji może być realizowany zarówno w trakcie edukacji formalnej, na szkoleniach komercyjnych, kursach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i podczas nauki indywidualnej.

03

TDCE Citizen

Jednomodułowy egzamin stworzony z myślą o osobach, które nie mają dużego doświadczenia w użytkowaniu komputera oraz Internetu. Ma on być pierwszym krokiem do pełnego zaangażowania się w świat cyfrowy.

04

TDCE DigComp

Zastaw egzaminów kompetencji cyfrowych opracowany zgodnie ze strukturą ramy DIGCOMP. Poświadcza on nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.

.standaryzacja

Egzaminy TDCE dają możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności opisanych w zestawach efektów uczenia się, odnosząc się przy tym do ramy kompetencji cyfrowych DigComp 2.2.

.elastyczność

Struktura egzaminów TDCE pozwala na obranie indywidualnej ścieżki certyfikacji przez każdego kandydata w taki sposób, aby była dopasowana do jego potrzeb oraz zainteresowań.

.obiektywność

System zarzadzania egzaminami TDCE gwarantuje bezstronność procesu walidacji dzięki losowości zestawu zadań oraz rzetelnemu nadzorowi przez akredytowanego egzaminatora.

.aktualność

Moduły egzaminów TDCE uwzględniają trendy i nowości pojawiające się w świecie cyfrowym, a efekty uczenia się oraz kryteria ich weryfikacji zostają na bieżąco do nich dostosowywane.

.uniwersalność

Egzaminy TDCE nawiązują do koncepcji rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w którym każdy obywatel świadomie i odpowiedzialnie korzysta z technologii cyfrowych dla własnych potrzeb.

.innowacyjność

Platforma egzaminacyjna TDCE powstała z myślą o prowadzeniu walidacji kwalifikacji oraz kompetencji cyfrowych w sposób prosty, ale jednocześnie profesjonalny i bezpieczny.

.Współpracuj z TDCE

Zostań częścią systemu certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE) wspierając walidację kompetencji cyfrowych.

01

Ośrodek
egzaminacyjny

Podmiot prowadzący walidację kwalifikacji rynkowej CUK-PP (ZSK) oraz kompetencji cyfrowych zgodnie z procedurami oraz polityką jakości standardu certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE).

02

Egzaminator
kompetencji

Osoba, która w oparciu o wskazane kryteria (wymagania kwalifikacji ZSK oraz procedury systemu certyfikacji TDCE), weryfikuje efekty uczenia się uzyskane przez uczestnika walidacji z zakresu kompetencji cyfrowych.

Wspólnie pracujemy na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych w dzisiejszym społeczeństwie. Zachęcamy podmioty oraz osoby mające doświadczenie w dziedzinie ICT do wsparcia rozwoju systemu certyfikacji TDCE. Razem możemy podnieść standardy w zakresie kwalifikacji oraz kompetencji cyfrowych.

03

Trener
kompetencji

Osoba prowadząca szkolenia ICT na podstawie efektów uczenia się określonych dla poszczególnych rodzajów egzaminów TDCE, modułów w nich opisanych, uwzględniając przy tym strukturę ramy DigComp 2.2.

04

Współpraca
naukowa

Instytucje naukowe oraz edukacyjne chcące kształtować zakres efektów uczenia się weryfikowanych podczas egzaminów TDCE w celu opracowania systemu walidacji skoncentrowanego na potrzebach cyfrowych obywateli.

.Europejskie Ramy
Kompetencji Cyfrowych
dla Obywateli

Rama DIGCOMP (The Digital Competence Framework for Citizens) to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zdefiniowanie kluczowych kompetencji cyfrowych potrzebnych obywatelom do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, zarówno w kontekście pracy, edukacji, jak i życia codziennego.

Najnowsza wersja ramy, oznaczona jako DigComp 2.2, obejmuje 21 kompetencji ramowych zgrupowanych w pięciu obszarach oraz zdefiniowanych za pomocą ośmiu poziomów zaawansowania. Rozwiąż TEST, aby lepiej poznać swoje umiejętności cyfrowe i dowiedzieć się, jak możesz je ulepszyć.

Wyrażanie potrzeb z zakresu informacji, wyszukiwanie i pobieranie danych cyfrowych, informacji i treści. Ocena wiarygodności źródła i jego treści. Przechowywanie, zarządzanie i porządkowanie danych, informacji i treści cyfrowych.
Interakcja, komunikacja i współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych ze świadomością różnorodności kulturowej i pokoleniowej. Aktywne uczestnictwo społeczne poprzez wykorzystanie publicznych i prywatnych usług cyfrowych oraz partycypacja obywatelska. Zarządzanie swoją cyfrową obecnością, tożsamością i reputacją.

Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych. Przetwarzanie, integrowanie informacji i treści cyfrowych do istniejącego zasobu wiedzy, jednocześnie rozumiejąc zasady stosowania praw autorskich i licencji. Posiadanie wiedzy obejmującej wydawanie zrozumiałych instrukcji systemowi komputerowemu.

Ochrona urządzeń, treści cyfrowych, danych osobowych i prywatności w środowisku cyfrowym. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego, świadomość wpływu technologii cyfrowych na dobrostan i integrację społeczną. Świadomość wpływu technologii cyfrowych i ich stosowania na środowisko.
Rozpoznawanie potrzeb i problemów oraz ich rozwiązywanie w środowisku cyfrowym. Twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych. Bieżące dostosowywanie się do ewolucji cyfrowej.

.Instytucja Certyfikująca w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, które zostały uchwalone 30 sierpnia 2023 roku, a weszły w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku, "Instytucja Certyfikująca rozpoczyna certyfikowanie danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej od dnia nadania uprawnienia do certyfikowania" (art. 62).

Decyzją administracyjną nr 4/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku Minister Cyfryzacji nadał uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji wolnorynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" firmie e-xam Damian Koniuszenny, pełniącej funkcję nadzorczą i kontrolną w ramach systemu certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE).

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content