Skip links

Rama DIGCOMP

The Digital Competence Exam

Czym jest DIGCOMP?

DIGCOMP (The Digital Competence Framework for Citizens), czyli Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli to punkt odniesienia dla rozwoju inicjatyw cyfrowych w Unii Europejskiej. Raporty DIGCOMP zostały opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), czyli wewnętrzny dział Komisji Europejskiej, jako projekt naukowy konsultowany zarówno na poziomie europejskim, jak i państw członkowskich UE.

Powstanie ramy DIGCOMP to inicjatywa Komisji Europejskiej mającej na celu zdefiniowanie kluczowych kompetencji cyfrowych potrzebnych obywatelom do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Raporty DIGCOMP dostarczają opisu kompetencji, które są niezbędne do korzystania z technologii cyfrowych w różnych kontekstach, takich jak praca, edukacja czy życie codzienne.

Wersje ramy DIGCOMP

Pierwszy projekt DIGCOMP został przedstawiony w 2013 roku. W roku 2016 opublikowano ramę DigComp 2.0 aktualizującą terminologię i model koncepcyjny, a także przedstawiającą przykłady jej wdrożenia w krajach Unii Europejskiej. Kolejna wersja ramy, DigComp 2.1 (rok 2017), koncentruje się na rozszerzeniu początkowych trzech poziomów zaawansowanie do ośmiu stopni biegłości oraz opisaniu sposobów ich praktycznego wykorzystania. W 2022 roku została opublikowana najnowsza wersja ramy, oznaczona jako DigComp 2.2, która zawiera nowe przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw związanych z nabywaniem kluczowych kompetencji cyfrowych.

Wersja raportu DIGCOMP

Wydanie oryginalne

Wersja polskojęzyczna

DIGCOMP 1.0

Ramy Kompetencji Cyfrowych

pdf

Komisja Europejska
2013

pdf

Fundacja ECCC
2016

DIGCOMP 2.0

Ramy Kompetencji Cyfrowych

pdf

Komisja Europejska
2016

pdf

Polskie Towarzystwo Informatyczne
2016

DIGCOMP 2.1

Ramy Kompetencji Cyfrowych

pdf

Komisja Europejska
2017

pdf

Fundacja ECCC
2017

DIGCOMP 2.2

Ramy Kompetencji Cyfrowych

pdf

Komisja Europejska
2022

pdf

Fundacja ECCC
2022

Najnowsza wersja ramy DigComp 2.2 stanowi kompletny materiał referencyjny dla sposobów zastosowania i rozwoju kompetencji cyfrowych, który konsoliduje wszystkie wcześniej wydane publikacje (v. 1.0, v. 2.0, v. 2.1). Struktura każdego raportu DIGCOMP składa się pięciu wymiarów wykorzystania kompetencji cyfrowych.

Struktura ramy DIGCOMP

Opis wymiarów ramy DIGCOMP

Obszary kompetencji

Wymiar 1

Obszary kompetencji określone jako
część (grupa) kompetencji cyfrowych

Opisy i nazwy kompetencji

Wymiar 2

Opisy i nazwy kompetencji ramowych
istotnych dla każdego obszaru

Poziomy zaawansowania

Wymiar 3

Poziomy zaawansowania
dla każdej kompetencji ramowej

Wiedza, umiejętności i postawy

Wymiar 4

Wiedza, umiejętności oraz postawy społeczne odnoszące się do kompetencji ramowych

Przykłady zastosowania kompetencji

Wymiar 5

Przykłady zastosowania kompetencji cyfrowych, dotyczące wykorzystania ich w różnych celach

Ramy odniesienia DIGCOMP tworzą uzgodnioną wizję tego, co jest niezbędne w zakresie kompetencji obywateli, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z cyfryzacji w niemal wszystkich aspektach współczesnego życia. Głównym celem ramy DIGCOMP jest stworzenie wspólnego zrozumienia przy użyciu uzgodnionego słownictwa, które można następnie konsekwentnie stosować we wszystkich zadaniach, od formułowania polityki i ustalania celów po planowanie, ocenę i monitorowanie nauczania z zakresu kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej.

Obszary i opisy kompetencji

Obszary i opisy kompetencji cyfrowych to dwa pierwsze i najważniejsze wymiary ramy DIGCOMP zdefiniowane w najstarszej wersji raportu (DigComp z 2013 r.), które następnie zostały skorygowane w 2016 r. (DigComp 2.0). Wszelkie zmiany w strukturze ramy DIGCOMP wynikają ze stale postępującej ewolucji cyfrowej, która stwarza przed współczesnym społeczeństwem nowe potrzeby i wymagania w zakresie kompetencji cyfrowych.

Rama DIGCOMP charakteryzuje 21 ramowych kompetencji cyfrowych zgrupowanych w 5 obszarach na różnych poziomach zaawansowania. Ich głównym celem jest ułatwienie zrozumienia, czym są i do czego służą kompetencje cyfrowe w dzisiejszym świecie, definiowanym w coraz większym stopniu przez nowe technologie.

Kompetencje ramowe DIGCOMP (wersja 2.2)

1. Informacja i obsługa danych

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowym

2. Komunikacja i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych
2.5 Netykieta
2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

3. Tworzenie treści cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych
3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych
3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
3.4 Programowanie

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie
4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu
4.4 Ochrona środowiska

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych
5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych
5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Choć DIGCOMP jest pojęciową ramą odniesienia na dość ogólnym poziomie, to z biegiem czasu stało się jasne, że niektóre jej elementy muszą być aktualizowane – stąd publikacje aż czterech wersji raportów DIGCOMP. Jest to niezależne od zmian w funkcjonalności narzędzi, oprogramowania oraz aplikacji jako takich i ma na celu odzwierciedlenie bardziej abstrakcyjnych zmian na poziomie pojęciowym.

Poziomy zaawansowania

Poziomy zaawansowania kompetencji cyfrowych stanowią wymiar 3 ramy DIGCOMP. W pierwszych dwóch wersjach ramy (v. 1.0 oraz v. 2.0) stopień biegłości w kontekście wykorzystania kompetencji cyfrowych rozróżniał trzy poziomy (podstawowy – A, średniozaawansowany – B, zaawansowany – C). Od momentu publikacji wersji ramy DigComp 2.1 obowiązuje zaktualizowany podział na poziomy zaawansowania w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych – od poziomu podstawowego A1 do wysokospecjalistycznego D8.

Stworzenie szerszego i bardziej szczegółowego podziału miało na celu ułatwienie zadań z zakresu tworzenia materiałów do nauki i szkoleń. Nowy podział ma również pomagać w tworzeniu instrumentów oceny kompetencji obywateli, doradztwa zawodowego oraz rozwoju w pracy. Podział na osiem poziomów zaawansowania jest spójny ze strukturą i słownictwem Europejskich Ram Kwalifikacji, a tym samym Polskich Ram Kwalifikacji.

Poziom zaawansowania

Złożoność zadań

Samodzielność

Sfera kognitywna

A1

Podstawowy

proste zadania

ze wsparciem

zapamiętywanie

A2

Podstawowy

proste zadania

samodzielnie i ze wsparciem, kiedy potrzebne

zapamiętywanie

B3

Średniozaawansowany

dobrze zdefiniowane i rutynowe zadania oraz bezpośrednie problemy

samodzielnie

rozumienie

B4

Średniozaawansowany

zadania oraz dobrze zdefiniowane i nierutynowe problemy

samodzielnie i zgodnie z potrzebami

rozumienie

C5

Zaawansowany

różne zadania i problemy

wspiera innych

zastosowanie

C6

Zaawansowany

większość przydzielonych zadań

potrafi dostosować się do innych w złożonych sytuacjach

ocenianie

D7

Wysokospecjalistyczny

większość przydzielonych zadań

stosuje i przyczynia się do rozwoju praktyki zawodowej, wspiera innych

tworzenie

D8

Wysokospecjalistyczny

rozwiązywanie złożonych problemów z wieloma powiązanymi czynnikami

proponuje nowe koncepcje i procesy w swojej dziedzinie

tworzenie

Każdy poziom biegłości reprezentuje kolejny krok w procesie nabywania kompetencji cyfrowych w odniesieniu do umiejętności kognitywnych, złożoności zadań do wykonania oraz poziomu samodzielności w realizacji zadania. Należy zauważyć, iż pierwszych sześć poziomów biegłości jest powiązane z trzema poziomami pierwotnie opisanymi w DigComp 1.0. Nowy, wysokospecjalistyczny stopień biegłości, zawiera poziom siódmy i ósmy.

Przykłady wiedzy i zastosowania

Dla każdej z 21 kompetencji cyfrowych ujętych w ramie DIGCOMP przedstawiono przykłady wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych mających do nich zastosowanie (wymiar 4). Najnowsza wersja raportu DIGCOMP zawiera przykłady efektów uczenia się, które podkreślają współczesne tematy, takie jak m.in. Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, w tym awatary, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, a także dezinformacja, cyberbezpieczeństwo oraz ekologiczne aspekty wykorzystania technologii informatycznych.

W podobny sposób przedstawiono przykłady zastosowania dla każdej z 21 kompetencji cyfrowych DIGCOMP (wymiar 5) i wyrażono je w kontekście dwóch obszarów użytkowania – zatrudnienia oraz procesu uczenie się. Ilustrują one osiem poziomów zaawansowania, co stanowi wsparcie dla implementacji DigComp 2.1 oraz 2.2..

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content