Skip links

Egzamin TDCE Basic

The Digital Competence Exam

Czym są umiejętności informatyczne?

Umiejętności informatyczne to jeden z elementów kompetencji cyfrowych umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe. W porównaniu do kompetencji cyfrowych, odnoszą się one jednak do konkretnych obszarów zastosowania komputera i oprogramowania, a tym samym wskazują na bardziej specjalistyczny kontekst posiadanej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych.

Zgodnie z koncepcją lifelong learning (uczenia się przez całe życie), kompetencje cyfrowe – a zatem także umiejętności informatyczne – zostały wskazane przez Parlament Europejski w grupie ośmiu kompetencji kluczowych, niezbędnych w procesie rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem we współczesnym świecie. Nie odnoszą się one do konkretnego zawodu, a ich znaczenie oraz zastosowanie jest dużo szersze.

Czym jest TDCE Basic?

TDCE Basic to zestaw egzaminów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem poszczególnych obszarów obsługi komputera, Internetu oraz podstawowego oprogramowania komputerowego. Moduły egzaminu TDCE Basic pozwalają na zbudowanie własnej ścieżki certyfikacyjnej, która będzie możliwie jak najlepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb i zainteresowań osób przystępujących do egzaminu.

Certyfikat TDCE Basic można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ze wszystkich dostępnych modułów w tym obszarze certyfikacji. Egzamin pozwala potwierdzić nabycie kompetencji poprzez walidację wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych określonych w zestawach efektów uczenia się egzaminu TDCE Basic.

Moduły egzaminu

Podstawowe moduły egzaminu TDCE Basic koncentrują się na konkretnych obszarach wykorzystania komputera, Internetu oraz ogólnodostępnego oprogramowania komputerowego – są to moduły od B1 do B6. Dwa dodatkowe moduły (B7 Bezpieczeństwo oraz B8 Rozwiązywanie problemów) stanowią uzupełnienie egzaminu, które ma na celu walidację wszystkich 21 kompetencji cyfrowych zawartych w ramie DIGCOMP.

Egzamin TDCE Basic

Poziom A2

Poziom B4

Obsługa komputera

Moduł B1

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Obsługa Internetu

Moduł B2

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Edytor tekstu

Moduł B3

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Arkusz kalkulacyjny

Moduł B4

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Grafika prezentacyjna

Moduł B5

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Baza danych

Moduł B6

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy + część praktyczna

10 pytań + 10 zadań

30 minut

Bezpieczeństwo

Moduł B7

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Rozwiązywanie problemów

Moduł B8

test wiedzy

20 pytań

20 minut

test wiedzy

30 pytań

30 minut

Certyfikacja TDCE Basic oferuje egzaminy na dwóch poziomach zaawansowania – podstawowym (zgodnie ze strukturą ramy DigComp 2.2 jest to poziom A2) oraz rozszerzonym (poziom B4 – średniozaawansowany). Metody walidacji zestawów efektów uczenia się zależą od wybranego modułu egzaminu oraz stopnia biegłości.

Efekty uczenia się

Zestawy efektów uczenia się dla egzaminu TDCE Basic odpowiadają poszczególnym modułom egzaminu. Kryteria ich weryfikacji zależą od poziomu zaawansowania wybranego przez kandydata. Egzamin na poziomie podstawowym dotyczy przede wszystkim wiedzy z zakresu obsługi danego obszaru bądź oprogramowania, z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym obejmuje również umiejętności związane z jego wykorzystaniem.

Egzamin TDCE Basic

Poziom A1

Poziom A2

Poziom B3

Poziom B4

Obsługa komputera

Moduł B1

pdf

Moduł B1
Poziom A2

pdf

Moduł B1
Poziom B4

Obsługa Internetu

Moduł B2

pdf

Moduł B2
Poziom A2

pdf

Moduł B2
Poziom B4

Edytor tekstu

Moduł B3

pdf

Moduł B3
Poziom A2

pdf

Moduł B3
Poziom B4

Arkusz kalkulacyjny

Moduł B4

pdf

Moduł B4
Poziom A2

pdf

Moduł B4
Poziom B4

Grafika prezentacyjna

Moduł B5

pdf

Moduł B5
Poziom A2

pdf

Moduł B5
Poziom B4

Baza danych

Moduł B6

pdf

Moduł B6
Poziom A2

pdf

Moduł B6
Poziom B4

Bezpieczeństwo

Moduł B7

pdf

Moduł B7
Poziom A2

pdf

Moduł B7
Poziom B4

Rozwiązywanie problemów

Moduł B8

pdf

Moduł B8
Poziom A2

pdf

Moduł B8
Poziom B4

Poszczególne moduły egzaminu TDCE Basic pozwalają zweryfikować różne kompetencje cyfrowe zawarte w ramie DIGCOMP, a ich pokrycie będzie zależało od indywidualnych potrzeb i zainteresowań kandydata. Podobnie w przypadku wyboru poziomu egzaminu – stopień biegłości uczestnika egzaminu w zakresie wiedzy i umiejętności poddany walidacji ma swoje odzwierciedlenie w strukturze raportu DigComp 2.2.

Moduły egzaminu TDCE Basic

Egzamin TDCE Basic – pokrycie ramy DIGCOMP

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

1. Informacja i obsługa danych

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowym

2. Komunikacja i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

3. Tworzenie treści cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych

3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

4.4 Ochrona środowiska

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych

5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Mapowanie modułów egzaminu TDCE Basic w strukturze ramy DIGCOMP skierowane jest przede wszystkim do beneficjentów projektów edukacyjnych i aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Celem takiego podejścia jest nakierowanie podmiotów organizujących walidację kompetencji cyfrowych w zakresie pokrycia przez poszczególne moduły konkretnych kompetencji ramowych raportu DigComp 2.2.

Wzór certyfikatu

Certyfikat TDCE Basic zaświadcza, że jego posiadacz nabył kompetencje cyfrowe, które umożliwiają posługiwanie się konkretnym typem oprogramowania komputerowego bądź też obszarem wykorzystania komputera. Na certyfikacie znajdują się informacje o uzyskanym przez kandydata ogólnym i szczegółowym wyniku procentowym (w przypadku wybrania kilku modułów), a także kompetencjach cyfrowych sprawdzanych podczas egzaminu. Próg zaliczenia dla każdego modułu wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content