Skip links

Uznawalność

The Digital Competence Exam

Instytucja Certyfikująca (IC)

Instytucja Certyfikująca (IC) to podmiot posiadający uprawnienia do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, czyli do wydawania dokumentów (certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji. Wydanie takiego certyfikatu jest zwieńczeniem procesu walidacji, rozumianego jako sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności osoby ubiegającej się o nadanie danej kwalifikacji.

Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" (CUK-PP) jest firma e-xam Damian Koniuszenny, będąca jednocześnie podmiotem nadzorczym w ramach systemu certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE). Uprawnienia do certyfikowania zostały nadane przez Ministra Cyfryzacji decyzją administracyjną nr 4/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku.

pdf

Decyzja
administracyjna

e-xam

Według znowelizowanej Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (art. 62) instytucja certyfikująca rozpoczyna certyfikowanie kwalifikacji wolnorynkowej od dnia nadania uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji. Zmiany w ustawie o ZSK zostały uchwalone 30.08.2023 r., a weszły w życie z dniem 01.01.2024 r.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w opisie kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" egzamin prowadzony jest na podstawie procedur Instytucji Certyfikującej w akredytowanych laboratoriach (ośrodkach egzaminacyjnych) i wyłącznie przez certyfikowanych egzaminatorów.

Firma E-XAM pełni funkcję nadzorczą i kontrolną nad Instytucjami Walidującymi (IW), czyli ośrodkami egzaminacyjnymi systemu TDCE działającymi na terenie kraju, tym samym jest jedynym podmiotem upoważnionym do wystawiania certyfikatów The Digital Competence Exam. Zgodnie z ustawą o ZSK z 22 grudnia 2015 r. instytucja certyfikująca może także przeprowadzać walidacje we własnym zakresie.

Instytucje Walidująca (IW)

Instytucje Walidujące (IW) to podmioty, które w imieniu Instytucji Certyfikującej mogą przeprowadzać walidację określonych kwalifikacji funkcjonujących w ZSK. Takimi instytucjami w ramach certyfikacji TDCE są ośrodki egzaminacyjne mające podpisaną umowę o współpracy z Instytucją Certyfikującą, które jednocześnie spełniają wymagania określone w opisie kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy".

  • Akredytacja instytucji walidujących następuje po audycie przeprowadzonym przez instytucję certyfikującą, jest wydawana na okres co najwyżej 3 lat kalendarzowych i może być corocznie wznawiana (reakredytacja).
  • Warunki akredytacji określa instytucja certyfikująca – dotyczą one przede wszystkim odpowiednich warunków lokalowych, minimalnej konfiguracji sprzętowej oraz oprogramowania na stanowiskach egzaminacyjnych.
  • Certyfikacja egzaminatorów następuje po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu z procedur egzaminacyjnych (odnawianym nie rzadziej niż co 3 lata), kandydaci na egzaminatorów powinni posiadać certyfikat CUK-PP.

Instytucja certyfikująca i podmioty przeprowadzające walidację korzystają z internetowego systemu zarządzania egzaminami, rejestracji kandydatów i prowadzenia walidacji. Pliki oraz dokumentacja egzaminacyjna (w formie elektronicznej) przechowywane są przez minimum 3 lata, natomiast rejestr wydanych certyfikatów – bezterminowo. Podmiot przeprowadzający walidację odpowiada za poprawność identyfikacji zdającego.

Lista ośrodków egzaminacyjnych certyfikatu The Digital Competence Exam jest dostępna w zakładce Współpraca.

Raporty DIGCOMP

Raporty DIGCOMP publikowane przez Komisję Europejską stanowią ramy odniesienia dla rozwoju kompetencji cyfrowych w Europie. Ich głównym celem jest pomoc w zrozumieniu definicji i znaczenia kompetencji cyfrowych. Raporty DIGCOMP należy zatem traktować jako narzędzie do porównywania ze sobą poszczególnych kompetencji cyfrowych, na różnych poziomach zaawansowania, w ramach istniejących systemów certyfikacji.

Wszystkie opublikowane przez Komisję Europejską raporty DIGCOMP składają się z pięciu wymiarów odzwierciedlających zarówno różne aspekty opisu, jak i zróżnicowany poziom szczegółowości 21 kompetencji cyfrowych. Zawierają także różne przykłady wiedzy, umiejętności i postaw społecznych oraz ich zastosowania.

DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe

European Commission, Joint Research Centre, 2013

DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie

Fundacja ECCC, 2016

DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model

European Commission, Joint Research Centre, 2016

DigComp 2.0: Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli, Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia

Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016

DigComp 2.1, The Digital Competence Framework for Citizens, With eight proficiency levels and examples of use

European Commission, Joint Research Centre, 2017

DigComp 2.1, Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli, Z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania

Fundacja ECCC, 2017

DigComp 2.2, The Digital Competence Framework for Citizens, With new examples of knowledge, skills and attitudes

European Commission, Joint Research Centre, 2022

DigComp 2.2, Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli, Z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw

Fundacja ECCC, 2022

Certyfikacja The Digital Competence Exam (TDCE) została opracowana na podstawie najnowszej ramy kompetencji DigComp 2.2, uwzględniając przy tym wszystkie założenia i zmiany znajdujące się w poprzednich wersjach raportów DIGCOMP opublikowanych przez Komisję Europejską oraz ich polskich wydań językowych.

Każdy z egzaminów TDCE, oraz modułów dostępnych w ich ramach, odnosi się do konkretnych kompetencji cyfrowych przedstawionych w raporcie DigComp 2.2. Różnorodność egzaminów TDCE umożliwia każdemu kandydatowi wybór certyfikacji zarówno w kontekście konkretnego oprogramowania czy obszaru wykorzystania komputera, jak i grupy kompetencji cyfrowych zdefiniowanych w ramie DIGCOMP.

Wytyczne dotyczące projektów EFS+

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej na lata 2021–2027 służącym inwestowaniu w ludzi. EFS+ wspiera unijną politykę w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności. Jednym ze wskaźników rezultatu bezpośredniego jest liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Jest to wskaźnik wspólny, obowiązkowo monitorowany w projektach EFS+.

Kwalifikacje wolnorynkowe włączone do ZSK, w tym "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy", to kwalifikacje uregulowane ustawą o ZSK, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej. Instytucje Certyfikujące daną kwalifikację otrzymują uprawnienia na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra właściwego dla danej kwalifikacji (w tym przypadku Ministra Cyfryzacji).

pdf

Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
na lata 2021-2027

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 12 października 2022

pdf

Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 12 października 2022

Egzaminy oraz certyfikaty oferowane przez system The Digital Competence Exam (TDCE) są zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach projektów realizowanych w programach EFS+. Spełniają one również wytyczne obowiązujące dla szkoleń i innych przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych z dofinansowaniem środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

pdf

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Minister Inwestycji i Rozwoju, 11 września 2019

W przypadku gdy forma wsparcia w ramach programów EFS+ do konkretnej osoby nie uwzględnia procesu certyfikacji zakończonego uzyskaniem kwalifikacji, taka osoba nabywa kompetencje. Obowiązuje wtedy tzw. lista sprawdzająca, która ma na celu zweryfikowanie, czy dany dokument (certyfikat) można uznać za potwierdzenie kwalifikacji (niewłączonej do ZSK) lub kompetencji na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania postępu rzeczowego EFS+ dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji.

Wzór listy sprawdzającej, czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikację/kompetencję, został określony w załączniku do wytycznych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 o nazwie "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+".

pdf

Lista
sprawdzająca

TDCE

Warunki umożliwiające uznanie danego dokumentu (certyfikatu) za potwierdzający uzyskanie kompetencji:

  • Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?
  • Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?
  • Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Na każde z powyższych pytań, w przypadku certyfikacji The Digital Competence Exam (TDCE), odpowiedź jest twierdząca – „TAK”. System egzaminacyjny TDCE potwierdza nabycie określonych kompetencji cyfrowych, które zostały zdefiniowane w poszczególnych zestawach efektów uczenia się i są przedstawione na certyfikacie (za pomocą kodu QR), natomiast sam egzamin został przeprowadzony przy zachowaniu rozdzielności funkcji kształcenia oraz walidacji (osoba prowadząca szkolenie nie może prowadzić egzaminu).

Inicjatywy międzynarodowe

System certyfikacji The Digital Competence Exam jest elementem Europejskiego Paktu dla Umiejętności „Pact for Skills”, do którego przystąpiliśmy jako instytucja certyfikująca kompetencje cyfrowe oraz walidująca kwalifikację CUK-PP (e-xam). Pakt ma na celu wspieranie organizacji publicznych i prywatnych w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji, aby mogły prosperować w obliczu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Instytucja Certyfikująca TDCE (e-xam) jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ALL DIGITAL, które zrzesza organizacje działające na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w tym te zajmujące się certyfikacją z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK/ICT). Jednym z głównych obszarów działań ALL DIGITAL jest opracowanie i wdrożenie jednego wspólnego certyfikatu kompetencji cyfrowych w Unii Europejskiej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content