Skip links

Procedury

The Digital Competence Exam

Rejestracja na egzamin

Aby zarejestrować się na egzamin TDCE, należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, który pozwoli na skierowanie kandydata do najbliższego ośrodka egzaminacyjnego w określonej lokalizacji (województwie). Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TDCE skontaktuje się z Państwem i zaproponuje przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej dla wybranego rodzaju certyfikatu TDCE w dogodnym terminie oraz formie.

Zgłoszenia na egzamin TDCE przyjmowane są także bezpośrednio przez Instytucję Certyfikującą bądź Instytucje Walidujące, czyli akredytowane Ośrodki Egzaminacyjne TDCE działające na terenie całego kraju. W przypadku pytań dotyczących możliwości zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu prosimy o kontakt z biurem TDCE.

  Proces organizacji oraz przeprowadzenia walidacji może się różnić w przypadku egzaminów indywidualnych i zorganizowanych grup kandydatów. Poszczególne sesje egzaminacyjne dotyczą wyłącznie jednego, wybranego typu egzaminu TDCE obejmującego określone moduły egzaminacyjne na danym poziomie zaawansowania. Sesja egzaminacyjna jest realizowana w ciągu jednego dnia, we wskazanej lokalizacji lub formie zdalnej.

  Każdy uczestnik egzaminu TDCE ma obowiązek udostępnić ośrodkowi egzaminacyjnemu swoje podstawowe dane osobowe i kontaktowe. W przypadku zgłoszeń grupowych w ramach przedsięwzięć dofinansowanych ze środków publicznych (np. programów EFS+) podmiot zgłaszający musi dodatkowo udostępnić podstawowe informacje o projekcie – nazwa i numer projektu, obszar i termin realizacji, liczba osób objęta wsparciem.

  Platforma egzaminacyjna

  Każda sesja egzaminacyjna odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu egzaminacyjnego TDCE, czyli dedykowanej platformy on-line stworzonej przez Instytucję Certyfikującą w celu zarządzania i prowadzenia walidacji w ramach certyfikacji TDCE. Ośrodek egzaminacyjny, na podstawie zgłoszeń kandydatów, planuje sesje egzaminacyjne zgodnie z procedurami opisanymi w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości.

  Elektroniczny system egzaminacyjny TDCE odpowiada za rejestrację kandydatów, organizację i przeprowadzenie sesji egzaminacyjnych, ocenę i archiwizację danych oraz dokumentów egzaminacyjnych, a także przygotowanie certyfikatów TDCE i przeprowadzenie procedury odwołania się uczestnika od wyników egzaminu.

  Dla każdego uczestnika egzaminu TDCE przewidziano do dyspozycji indywidualne stanowisko egzaminacyjne w postaci komputera stacjonarnego lub przenośnego (zalecane dla egzaminów z zadaniami praktycznymi) lub innego urządzenia cyfrowego posiadającego legalny system operacyjny, podstawowe oprogramowanie biurowe oraz przeglądarkę internetową wraz z dostępem do stabilnego łącza internetowego.

  Przed przystąpieniem do egzaminu każdy uczestnik ma obowiązek zarejestrować się w elektronicznym systemie egzaminacyjnym TDCE, dzięki czemu otrzyma unikalny identyfikator pozwalający w przyszłości w łatwy i szybki sposób przystąpić do kolejnych egzaminów TDCE. Podczas procesu zakładania konta użytkownik musi podać swoje dane osobowe i kontaktowe w postaci imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu e-mail.

  Przebieg egzaminu

  Nadzór nad przebiegiem sesji egzaminacyjnej, prowadzonej zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej, sprawuje akredytowany Egzaminator TDCE. Forma, struktura oraz czas sesji egzaminacyjnej zależy od typu egzaminu zaplanowanego przez Ośrodek Egzaminacyjny TDCE (rodzaju certyfikatu), wybranych modułów egzaminacyjnych oraz poziomu zaawansowania sprawdzanego podczas procesu walidacji efektów uczenia się.

  Metody walidacji dla poszczególnych rodzajów egzaminów (ceryfikatów) TDCE – CUK-PP (ZSK), TDCE Basic, TDCE Citizen, TDCE DigComp – zostały opracowane przez Instytucję Certyfikującą na podstawie wymagań i wytycznych zawartych w opisie kwalifikacji wolonorynkowej ZSK "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" oraz Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli (DigComp 2.2).

  Elektroniczny system egzaminacyjny TDCE losuje dla każdego uczestnika egzaminu zestaw pytań i/lub zadań w taki sposób, aby rozkład poleceń egzaminacyjnych był równomierny w stosunku do poszczególnych zestawów efektów uczenia się. Część teoretyczna egzaminu ma formę testu z jedną poprawną odpowiedzią. Z kolei zadania praktyczne wykonywane są w wirtualnym środowisku przy użyciu odpowiedniego oprogramowania użytkowego.

  Wszystkie odpowiedzi na pytania oraz rozwiązania zadań uczestnik wprowadza w elektronicznym systemie egzaminacyjnym TDCE i tylko one są poddawane ocenie. Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania teoretyczne następuję w czasie rzeczywistym, natomiast ocena zadań praktycznych następuje do 7 dni po przeprowadzeniu sesji egzaminacyjnej. Wyniki pojawią się w elektronicznym systemie egzaminacyjnym TDCE.

  Wydanie certyfikatu

  Po formalnej weryfikacji zakończonej sesji egzaminacyjnej Instytucja Certyfikująca przygotowuje certyfikaty zawierające wyniki przeprowadzonego egzaminu, a następnie przekazuje je Ośrodkowi Egzaminacyjnemu TDCE. Wydanie certyfikatów uczestnikom egzaminu jest zadaniem ośrodka egzaminacyjnego. Ponadto potwierdzeniem przystąpienia do egzaminu jest wiadomość e-mail zawierającą wyniki egzaminu, którą otrzymuje każdy uczestnik.

  W przypadku kwalifikacji CUK-PP każdy wydany certyfikat oznacza osiągnięcie pozytywnego wyniku (zdobycie ponad 75% poprawnych odpowiedzi dla każdego zestawu uczenia się). Taki certyfikat posiada oznaczenie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK2). W przypadku nieosiągnięcia przez kandydata wymaganej ilości punktów certyfikat nie może zostać wystawiony, a uczestnik ma prawo podejść do egzaminu poprawkowego.

  Pozostałe certyfikaty (TDCE Basic, TDCE Citizen oraz TDCE DigComp) przedstawiają wyniki procentowe uzyskane przez kandydata w każdym module egzaminacyjnym oraz wynik ogólny całego egzaminu TDCE. Certyfikat wskazuje także poziom zaawansowania przeprowadzonego egzaminu (od A1 do B4) oraz kompetencje ramy DIGCOMP, które obejmuje. Wzory poszczególnych certyfikatów dostępne są w opisach egzaminów.

  Odwołanie od wyniku

  Każdemu uczestnikowi egzaminu TDCE przysługuje prawo odwołania się od wyniku walidacji oraz możliwość zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących samego egzaminu. Jeśli uznają Państwo, że sesja egzaminacyjna została przeprowadzona w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt w ciągu maksymalnie 30 dni od daty egzaminu. Wszelkie uwagi dotyczące egzaminów należy kierować w formie elektronicznej na adres biura certyfikacji TDCE.

  W przypadku odwołania się od wyniku walidacji, egzamin zostanie w pierwszej kolejności przekazany do oceny przez innego egzaminatora (asesora walidacyjnego) – dotyczy to wyłącznie zadań praktycznych. Pytania testowe mogą natomiast zostać poddane weryfikacji przez doradcę walidacyjnego w zakresie ich poprawności.

  System certyfikacji TDCE oferuje każdemu uczestnikowi możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Dla egzaminu potwierdzającego kwalifikację CUK-PP jest to wymóg obligatoryjny, aby otrzymać certyfikat (każdy z modułów egzaminu musi zostać pozytywnie zweryfikowany – min. 75% prawidłowych odpowiedzi). Dla pozostałych egzaminów jest to rozwiązanie fakultatywne, skierowane do zainteresowanych uczestników.

  Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
  Home
  Account
  Cart
  Search
  Skip to content