Skip links

Egzamin CUK-PP (ZSK)

The Digital Competence Exam

Czym są kwalifikacje?

Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję. Jednym z rodzajów kwalifikacji są kwalifikacje wolnorynkowe, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole czy na uczelni, a które wymagane są do realizacji konkretnych zadań zawodowych.

Dzięki kwalifikacjom wolnorynkowym włączonym do ZSK można uzyskać certyfikaty potwierdzający posiadanie określonej wiedzy i umiejętności. Aby to zrobić, należy zgłosić się do Instytucji Certyfikującej (IC) przypisanej do danej kwalifikacji i poddać się procesowi walidacji, czyli weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Czym jest ZSK i CUK-PP?

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. ZSK określa zasady i standardy potwierdzania funkcjonujących w nim kwalifikacji, gwarantując wysoką jakość certyfikatów wydawanych w ramach systemu.

ZSK to ważne narzędzie polityki uczenia się przez całe życie, realizowanej zgodnie ze strategią polskiego rządu oraz Unii Europejskiej. U podstaw idei uczenia się przez całe życie leży przekonanie, że nawet po zakończeniu etapu formalnej edukacji trzeba w dalszym ciągu doszkalać się oraz podnosić swoje kwalifikacje.

"Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" (CUK-PP) to kwalifikacja świadcząca o posiadaniu podstawowej wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi, który w swojej pracy wykorzystuje komputer, a także ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

CUK-PP to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na co dzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty tekstowe oraz arkusze kalkulacyjne. Decyzją Ministra Cyfryzacji z 2018 roku włączoną kwalifikację wolnorynkową CUK-PP do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przypisano ją do drugiego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK2).

Moduły egzaminu

Moduły egzaminu CUK-PP (ZSK) odpowiadają zestawom efektów uczenia się określonym w opisie kwalifikacji "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy". Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi walidacji kwalifikacji CUK-PP egzamin składa się z czterech modułów, a metody walidacji mają zarówno formę testu wiedzy (pytania teoretyczne), jak i zadań praktycznych wykonywanych na komputerze.

Egzamin CUK-PP (ZSK)

Część teoretyczna

Część praktyczna

Czas trwania

Podstawy pracy z komputerem

Moduł ZSK-B1

16 pytań

16 zadań

45 minut

Podstawy pracy w sieci

Moduł ZSK-B2

16 pytań

16 zadań

45 minut

Przetwarzanie tekstów

Moduł ZSK-B3

32 zadania

45 minut

Arkusze kalkulacyjne

Moduł ZSK-B4

32 zadania

45 minut

Wytyczne zawarte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji stanowią, że pierwszy oraz drugi zestaw efektów uczenia się składają się każdorazowo z 32 poleceń – 16 pytań teoretycznych oraz 16 zadań o charakterze praktycznym. Natomiast trzeci oraz czwarty zestaw efektów uczenia się obejmują wyłącznie zadania praktyczne realizowane na komputerze przy użyciu wymaganego oprogramowania – 32 polecania dla każdego modułu.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się to "wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się". Używając potocznego języka, można to pojęcie wyjaśnić następująco – na efekty uczenia się składa się to, co człowiek wie i rozumie, co potrafi wykonać, a także to, do jakich zobowiązań jest przygotowany.

Kwalifikację "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" opisują cztery zestawy efektów uczenia się, na które składają się poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia (szczegółowo opisane w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji). Walidacja efektów uczenia się odbywa się podczas egzaminu realizowanego na komputerze, odrębnego dla każdego zestawu.

pdf

Podstawy pracy z komputerem

Moduł ZSK-B1

pdf

Podstawy pracy
w sieci

Moduł ZSK-B2

pdf

Przetwarzanie
tekstów

Moduł ZSK-B3

pdf

Arkusze
kalkulacyjne

Moduł ZSK-B4

Kwalifikacja wolnorynkowa "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" (CUK-PP) odpowiada drugiemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK2). Egzamin CUK-PP potwierdza także nabycie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych wpisujących się w 18 kompetencji cyfrowych ramy DIGCOMP.

Poziomy ramy DigComp 2.2

Egzamin CUK-PP (ZSK) – pokrycie ramy DIGCOMP

A1

A2

B3

B4

1. Informacja i obsługa danych

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowym

2. Komunikacja i współpraca

2.1 Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.3 Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.4 Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych

2.5 Netykieta

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową

3. Tworzenie treści cyfrowych

3.1 Tworzenie treści cyfrowych

3.2 Integracja i przetwarzanie treści cyfrowych

3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji

3.4 Programowanie

4. Bezpieczeństwo

4.1 Narzędzia służące ochronie

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności

4.3 Ochrona zdrowia i dobrostanu

4.4 Ochrona środowiska

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych

5.2 Rozpoznawanie potrzeb i rozwiązań technologicznych

5.3 Twórcze wykorzystywanie technologii cyfrowych

5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych

Mapując w strukturze ramy DigComp 2.2 kompetencje cyfrowe potwierdzone podczas walidacji CUK-PP, można w większości przypisać je do poziomu średniozaawansowanego B4. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, które złożyło wniosek o włączenie kwalifikacji CUK-PP do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, egzamin odpowiada biegłości kandydata na poziomach A+B ramy DIGCOMP.

Wzór certyfikatu

Certyfikat CUK-PP jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych funkcjonującym na polskim rynku kwalifikacji. Aby go uzyskać, należy zdać cztery moduły egzaminu. Próg zaliczenia dla każdego z nich wynosi 75% możliwych do uzyskania punktów. Sam certyfikat nie przedstawia jednak ilości zdobytych punktów. W sytuacji, gdy kandydat nie osiągnie wymaganej normy zaliczenia we wszystkich modułach, może przystąpić do egzaminu poprawkowego, tak aby potwierdzić nabycie czterech zestawów efektów uczenia się.

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji wolnorynkowej "Certyfikat Umiejętności Komputerowych – Poziom Podstawowy" wydawany jest przez Instytucje Certyfikująca (IC) posiadające uprawnienia nadane w drodze decyzji Ministra Cyfryzacji. Dla systemu egzaminacyjnego TDCE jest nią firma e-xam Damian Koniuszenny.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z Internetu.
Home
Account
Cart
Search
Skip to content